Młodszy asystent

Wydział Farmaceutyczny
dziekanat farmaceutyczny

Lublin 15.12.2020r.
OGŁOSZENIE

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

Młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w terminie do dnia 14.01.2021r.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:
1. Podanie skierowane do Dziekana.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5. Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.
6. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
7. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
8. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydanym przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
9. Uzupełniona Karta oceny okresowej w obszarze dydaktycznym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia dydaktyczne – w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
10. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• Posiadać co najmniej tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie nauk medycznych.
• Posiadać wiedzę dotyczącą badań z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej.
• Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.
• Posiadać czynną znajomość języka angielskiego i czynną znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Katarzyny Tarkowskiej – pracownika Wydziału Farmaceutycznego UM ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448 70 03