instruktor

Wydział Nauk Medycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie / Wydział Nauk Medycznych

MIASTO: Nysa

NUMER POSTĘPOWANIA: DSO 06/07/2021

STANOWISKO: instruktor

DZIEDZINA NAUKI: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR ETATU:  pełny etat

WYMÓG ZATRUDNIENIA W UCZELNI JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY: tak

DATA OGŁOSZENIA: 20.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.08.2021 r. do godz. 12 00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 09.09.2021 r.

LINK DO STRONY: bip.pwsz.nysa.pl

SŁOWA KLUCZOWE: podstawy pielęgniarstwa

OPIS : Wymagane są umiejętności:
-prowadzenia zajęć  praktycznych  z  zakresu podstaw pielęgniarstwa dla studentów kierunku pielęgniarstwa,

– sprawowania merytorycznej i formalnej opieki nad pracami dyplomowymi studentów pielęgniarstwa

 (licencjat).

Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: Ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668  z późn. zm.), Statucie PWSZ w Nysie oraz:

– posiadają  tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz  prawo wykonywania zawodu,

– mają praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza połączone  

      z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (minimum 3 lata),

–  posiadają doświadczenie/umiejętności dydaktyczne.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

a)              podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie (ze wskazaniem numeru postępowania),

b)             życiorys zawodowy,

c)              kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d)             dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,

e)              dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym,

f)              oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie  podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS

lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz.nysa.pl