profesor uczelni

Wydział Nauk Technicznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie / Wydział Nauk Technicznych

MIASTO: Nysa

NUMER POSTĘPOWANIA: DSO 01/01/2022

STANOWISKO: profesor uczelni

DZIEDZINA NAUKI: nauki inżynieryjno-techniczne

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR ETATU: pełny etat

WYMÓG ZATRUDNIENIA W UCZELNI JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY: tak

DATA OGŁOSZENIA: 04.01.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.02.2022 r. do godz. 12 00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 14.02.2022 r.

LINK DO STRONY: bip.pwsz.nysa.pl

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, języki programowania, programowanie równoległe i rozproszone

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził następujące zajęcia dydaktyczne w języku polskim: Algorytmy i struktury danych, Języki programowania, Programowanie równoległe i rozproszone

Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: Ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668  z późn. zm.), Statucie PWSZ w Nysie oraz:

– posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk  inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej,

– posiadają znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie informatyka, potwierdzony publikacjami,

– posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu dobrym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

a)              podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie (ze wskazaniem numeru postępowania),

b)             życiorys zawodowy,

c)              kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d)             dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,

e)              wykaz publikacji naukowych,

f)              oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS

lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: 19.02.2022 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz.nysa.pl