profesor uczelni

Wydział Nauk Ekonomicznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

 

FORMULARZ KONKURSOWY

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie / Wydział Nauk Ekonomicznych

MIASTO: Nysa

NUMER POSTĘPOWANIA: DSO 04/06/2021

STANOWISKO: profesor uczelni

DZIEDZINA NAUKI: dziedzina nauk społecznych

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR ETATU: pełny etat

WYMÓG ZATRUDNIENIA W UCZELNI JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY: nie

DATA OGŁOSZENIA: 10.06.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.07.2021 r. do godz. 12 00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 12.07.2021 r.

LINK DO STRONY: bip.pwsz.nysa.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia, finanse przedsiębiorstw, rynek finansowy, rynek kapitałowy, matematyka finansowa, statystyka, prognozowanie wielkości finansowych.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1) Stopień naukowy dr hab.

2) Znaczący dorobek naukowy: publikacje krajowe i zagraniczne, publikacje książkowe w zakresie ekonomii i finansów.

3) Dorobek w zakresie rozwoju kadr: habilitacje, doktoraty.

4) Dorobek praktyczny: udział w projektach, wykonane prace eksperckie, opracowania na rzecz gospodarki.

5) Członkostwo Kandydata w krajowych i zagranicznych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych.

6) Doświadczenie dydaktyczne (co najmniej 5 lat) w zakresie:

      a)prowadzenia wykładów, ćwiczeń projektowych, seminariów obejmujących dyscyplinę naukową ekonomia, a w szczególności finanse,

      b) prowadzenia prac dyplomowych,

      c) doświadczenie w zakresie tworzenia programów studiów dla nowych kierunków.

7) Umiejętność pracy w grupie i zarządzania zespołem badawczym.

   8) Znajomość języka polskiego na poziomie mowy ojczystej.

Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: Ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668  z późn. zm.), Statucie PWSZ w Nysie.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

a)              podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie (ze wskazaniem numeru postępowania),

b)             życiorys zawodowy,

c)              kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d)             dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,

e)              wykaz publikacji naukowych,

f)              dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym,

g)             oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie lub nie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS

lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz.nysa.pl