profesor uczelni

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie / Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

MIASTO: Nysa

NUMER POSTĘPOWANIA: DSO 02/07/2022

STANOWISKO: profesor uczelni

DZIEDZINA NAUKI: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR ETATU: pełny etat

WYMÓG ZATRUDNIENIA W UCZELNI JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY: TAK

DATA OGŁOSZENIA: 11.07.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.08.2022 r. do godz. 12.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 31.08.2022 r.

LINK DO STRONY: bip.pwsz.nysa.pl

SŁOWA KLUCZOWE: farmacja, biochemia, kosmetologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: Ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668  z późn. zm.), Statucie PWSZ w Nysie oraz:

– posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,  

– są specjalistami z zakresu farmacji, biochemii, chemii kosmetycznej,

– posiadają uznany dorobek naukowy z zakresu nauk farmaceutycznych, biochemicznych, chemii     kosmetycznej, kosmetologii,

– posiadają praktykę dydaktyczną w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej,

– posiadają doświadczenie zawodowe oraz naukowe w zakresie nauczania przedmiotów   związanych z naukami medycznymi, kosmetologią, a także opieki nad pracami licencjackimi,

– posiadają umiejętności organizacyjne oraz predyspozycje do pracy w zespole,

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

a)              podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie (ze wskazaniem numeru postępowania),

b)             życiorys zawodowy,

c)              kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d)             dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne,

e)              wykaz publikacji naukowych,

f)              dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym,

g)             oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Oferty należy przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS

lub składać osobiście.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.