adiunkt

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie

  Wymagania stawiane kandydatowi:   1.       stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej;   2.       doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu teologii (co najmniej 12lat);   3.       preferowany zakres badań w obszarze moralności małżeńskiej i terapii uzależnień;   4.       100 pkt. MNiSW (w tym publikacja w czasopiśmie co najmniej 20-punktowym);   5.       złożony jeden projekt badawczy;   6.       wygłoszenie 2 referatów w wydarzeniach naukowych (krajowym i międzynarodowym);   7.       udział w komitecie organizacyjnym wydarzenia naukowego;   8.       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85). Wykaz wymaganych dokumentów:   1.       podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie;   2.       wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 7a Statutu UWM) [link: http://bip.uwm.edu.pl/files/STATUTZALACZNIKI.pdf];   3.       życiorys CV;   4.       kwestionariusz osobowy;   5.       odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego;   6.       inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;   7.       oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy;   8.       deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N;   9.       deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej; 10.     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie; 11.     świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM); 12.     zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Informacje: ·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  5 marca 2021 roku. ·  Wynagrodzenie adiunkta na stanowisku badawczo-dydaktycznym wynosi 5190 zł brutto. ·  Konkurs ma charakter jednoetapowy. ·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu  przez Rektora bez podania przyczyny. ·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. ·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).