ADIUNKT

  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Bioinżynierii Zwierząt –  Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa 
MIASTO:  Olsztyn
STANOWISKO: adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DZIEDZINA:  nauki rolnicze 
DYSCYPLINA: zootechnika i rybactwo lub weterynaria
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  14.05.2021
LINK DO STRONY: Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Drobiarstwa i Pszczelnictwa | BIP UWM w Olsztynie
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, drobiarstwo

…………… 

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko adiunkta powinni spełniać warunki określone w art. 113
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 478)
oraz w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku).

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

– posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora w dziedzinie nauk rolniczych
   w dyscyplinie zootechnika i rybactwo lub weterynaria:
– spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 5a [link] 
– dorobek naukowy z zakresu żywienia drobiu, opublikowany w wysoko punktowanych czasopismach z listy JCR
– znajomość  praktycznych problemów współczesnego drobiarstwa;
– przebyte szkolenia (certyfikat), zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń,
   praktyk oraz staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych
   lub edukacyjnych, uprawniające do uczestniczenia i/lub prowadzenia doświadczeń na zwierzętach;
– doświadczenie w pracy dydaktycznej;
– znajomość pakietu MS Office i sprawne posługiwanie się platformami e-learningowymi;
– znajomość programu STATISTICA lub innych programów stosowanych w analizie danych liczbowych,
   służących do opracowywaniu wyników badań na zwierzętach lub materiale badawczym pochodzenia zwierzęcego;
– doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
– znajomość języka angielskiego i języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
– umiejętność pracy w zespole i ze studentami.
 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uwm.edu.pl.