Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej


Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

· stopień doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
· doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
· doświadczenie w zakresie prowadzenia badań dotyczących nowych mediów
· spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM) [ link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu doktora
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
· Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-4800 PLN;
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 6 marca 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 marca 2021 r.

                                                                                                     
                                                                                                                            Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                                                            dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

 

Link do ogłoszenia: http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-grupie-pracownikow-badawczo-dydaktycznych-instytucie-4