adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta w Katedrze Analizy Zespolonej powinien posiadać stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka (lub równorzędny), dorobek naukowy z zakresu analizy matematycznej, umiejętność programowania oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców). Ponadto, powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598  .

Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do 12 kwietnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85)