adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii

 

Kandydaci powinni posiadać stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia o specjalności logika filozoficzna oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

·  autorstwo co najmniej 1 monografii naukowej,

·   w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 4 publikacje w czasopismach z list MNiSW lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 40 pkt.

·  w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku pełnienie funkcji kierownika lub wykonawcy co najmniej 2 projektów badawczych, które uzyskały pozytywną ocenę.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie

2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]

3. Życiorys (CV)

4. Kwestionariusz osobowy [ link ]

5. Odpis dyplomu doktora

6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]

8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]

9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
· Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 4680-4800 PLN;
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 30 kwietnia 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.

 

                                                                                                                         Dziekan Wydziału Humanistycznego 
                                                                                                                         w z. dr Krzysztof Łożyński

Link do ogłoszenia: www