adiunkt dydaktyczny

Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         stopień naukowy doktora nauk medycznych,

·         tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii i/lub chirurgii dziecięcej,

·         udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie,

·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,

·         znajomość języka angielskiego,

·         umiejętność pracy w zespole.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (BIP UWM – „baza dokumentów”),

4.       kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,

5.       kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

6.       zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,

7.       informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich – tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM – „baza dokumentów”),

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM – „baza dokumentów”).

 

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia
15 kwietnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r.   

·         Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·        Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).