Asystent

  • Dziedzina nauki: weterynaria

Olsztyn, 12 kwietnia 2021r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n t a  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).

Kryteria kwalifikacyjne:

· tytuł zawodowy lekarza weterynarii,

· spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu 
UWM w Olsztynie, tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku),

· prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

· doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.

· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,

· znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,

· znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

Wykaz dokumentów:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.

2. Życiorys (CV).

3. Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

4.Odpis dyplomu ukończenia studiów.

5. Wykaz dorobku naukowego.

6. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).

7. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego.

8. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

9. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.

10. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

11. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy

12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Informacje:

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).

· Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia  12 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 maja 2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@uwm.edu.pl