asystent dydaktyczny

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

· tytuł magistra filologii angielskiej
· dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa
· dorobek dydaktyczny potwierdzony publikacjami
· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego, kultury angielskiego obszaru językowego
· praktyczne doświadczenie w zakresie sztuki teatru
· doświadczenie w kształceniu nauczycieli
· status rodowitego użytkownika języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu magistra
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
· Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3300-4000 PLN;
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,   ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 30 kwietnia 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.

 
                                                                                                                                      Dziekan Wydziału Humanistycznego 

                                                                                                                                       w z. dr Krzysztof Łożyński

Link do ogłoszenia: www