asystent dydaktyczny

  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         tytuł zawodowy magistra,

·         praktyczne doświadczenie zawodowe jako diagnosta laboratoryjny (min. 5 lat),

·         ukończony z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych,

·         udokumentowany proces rozwoju zawodowego (ukończone kursy i szkolenia związane z praktyką laboratoryjną),

·         udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie,

·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,

·         znajomość języka angielskiego,

·         umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (BIP UWM – „baza dokumentów”),

4.       kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (dyplom uzyskania tytułu specjalisty; certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),

6.       informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich – tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),

7.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM – „baza dokumentów”),

8.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),

9.       zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM – „baza dokumentów”).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia
12 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2021 r.   

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).

 

 Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.patkowska@uwm.edu.pl