asystent naukowo-dydaktyczny

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych
w Katedrze Języka Angielskiego

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

· stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

· dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa, potwierdzony publikacjami

· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego, w szczególności języka specjalistycznego

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie

2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]

3. Życiorys (CV)

4. Kwestionariusz osobowy [ link ]

5. Odpis dyplomu doktora

6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]

8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]

9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]

10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]

11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3205-3500 PLN;
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,  ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 1 marca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 marca 2021 r.

Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM