asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                        
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

w grupie pracowników dydaktycznych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         tytuł zawodowy lekarza,

·         specjalista dermatolog, lub lekarz w trakcie specjalizacji z dermatologii,

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,

·         biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

·         autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,

·         kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia prawa wykonywania zawodu,

6.       odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

7.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela z wymaganiami, analiza bibliometryczna,

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 05.03.2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.03.2021r.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300 zł brutto.

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85
z późn. zm.).

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM