1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Miejsce: Olsztyn
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 3400,- zł zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • informatyka

Opis stanowiska

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki powinni posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, umiejętność programowania w języku C++, znajomość technik programowania robotów mobilnych na podzespołach arduino, dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców) oraz deklarują chęć rozwoju naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn lub przesłać na adres wmii@matman.uwm.edu.pl w terminie do 03 października 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.)

Załączniki