1 Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205,- zł - 3400,- zł
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego powinni posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, umiejętność programowania, umiejętność pracy w zespole, dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców) oraz deklarować chęć rozwoju naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn lub przesłać na adres wmii@matman.uwm.edu.pl w terminie do 30 czerwca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wmii@matman.uwm.edu.plw