adiunkt

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680–5000 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: nauki leśne

OPIS ( tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.      dyplom doktora nauk leśnych,

2.      doświadczenie dydaktyczne zdobyte na uczelni wyższej,

3.      doświadczenie naukowe w zakresie społecznych funkcji lasów,  

4.      biegła znajomością języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i piśmie),

5.      co najmniej 100 pkt. MEiN, w tym co najmniej 40 pkt. w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,

6.      co najmniej 50 pkt. jako pierwszy autor,

7.      co najmniej 60 pkt. w czasopismach z IF,

8.      co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy.

 

–          Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia  8 października 2021 r.

–          Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się
w przedziale 4680–5000 zł brutto.

–          Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

–          Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

–          Konkurs ma charakter jednoetapowy.

–          Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                                                                Dziekan
 

                                                                                          prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.