adiunkt

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680–5000 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

·                posiadać stopień naukowy doktora w zakresie ekonomii i finansów,

·                co najmniej 100 pkt. MEiN, w tym co najmniej 40 pkt. w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,

·                co najmniej 50 pkt. jako pierwszy autor,

·                co najmniej 60 pkt. w czasopismach z IF,

·                co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy,

·                posiadać udokumentowany dorobek naukowy (lista JCR) w zakresie ekonomiki rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich oraz organizacji rynków rolnych,

·                legitymować się znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

·                legitymować się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie,

·                posiadać znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel, Power Point, Statistica).

 

1.      Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 8 października 2021 r.

2.      Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się
w przedziale 4680–5000 zł brutto.

3.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

4.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

5.      Konkurs ma charakter jednoetapowy.

6.      Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                                                             Dziekan

                                                                                      prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.