adiunkt

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1.        stopień doktora z zakresu fizyki, chemii lub nauk pokrewnych (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

2.        biegła znajomość języka angielskiego i polskiego (w przypadku obcokrajowców)

3.        wysoko cenione umiejętności programowania

4.        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane

Dokumentacja konkursowa:

1.      Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2.      Życiorys naukowy

3.      Kwestionariusz osobowy

4.      Potwierdzona kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora

5.      Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze, realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)

6.      Opis doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą

7.      Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)

8.      Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

9.      Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

10.  Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N

11.  Deklaracja złożenia oświadczenia  o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie

12.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego

13.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.

Informacje:

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta : 4 680,0 PLN.

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 04.11.2021 r. Tytuł wiadomości: adiunkt – Katedra Fizyki i Biofizyki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl