adiunkt

Wydział Nauki o Żywności, Katedra Fizyki i Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1.  stopień doktora z zakresu fizyki, chemii lub nauk pokrewnych

2.  biegła znajomość języka angielskiego i polskiego (w przypadku obcokrajowców)

3.  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.  Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2.  Życiorys naukowy

3.  Kwestionariusz osobowy

4.  Potwierdzona kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora

5.  Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze, realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)

6.  Opis doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą

7.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)

8.  Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

9.  Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

10.  Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N

11.  Deklaracja złożenia oświadczenia  o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie

12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego

13.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.

Ponadto:

·        Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

·        Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·        Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·        Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 15.02.2022 r. Tytuł wiadomości: adiunkt – Katedra Fizyki i Biofizyki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl