Adiunkt

Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria, weterynaria, weterynaria

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a d i u n k t a  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.).

 

Kryteria kwalifikacyjne:

·    stopień doktora w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria lub w dziedzinie i dyscyplinie nauki weterynaryjne,

·    prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

·    spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.),

·    doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie bezpieczeństwa żywności,

·    znajomość języków obcych – preferowany język angielski,

 

Wykaz dokumentów:

1.    Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.

2.    Życiorys (CV).

3.    Kwestionariusz osobowy.

4.    Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.

5.    Wykaz dorobku naukowego.

6.    Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).

7.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

8.    Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.

9.    Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.

11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Informacje:

·      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574 ze zm.).

·      Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta: 4 680 PLN.

·      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·      Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·      Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do 28 maja 2022 r.- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 czerwca 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uwm.edu.pl.