adiunkt

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680-5000 zł brutto
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

·      posiadać stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne o specjalności chemia organiczna,

·      dorobek naukowy co najmniej 100 pkt. MEiN, w tym co najmniej 40 pkt. MEiN
w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,

·      dorobek naukowy co najmniej 50 pkt. MEiN uzyskanych jako pierwszy autor,

·      dorobek naukowy co najmniej 60 pkt. MEiN w czasopismach z IF,

·      co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy,

·      posiadać udokumentowany dorobek naukowy (lista JCR) w zakresie nauk chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem chemii organicznej,

·      biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

·      posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na publikowanie w tym języku, udział w konferencjach oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

1.      Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 04. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 20.08.2021 r.

2.      Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się
w przedziale 4680–5000 zł  brutto. 

3.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

4.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

5.      Konkurs ma charakter jednoetapowy.

6.      Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

                                                                                         Dziekan

                                                                                   Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.