adiunkt

 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Dziekan Wydziału Geoinżynierii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Geodezji Instytutu Geodezji i Budownictwa

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja
  i kartografia,
 • posiada w całym dorobku co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 50 pkt. w czasopismach z list MNiSW posiadających IF, w tym co najmniej 20 pkt jako pierwszy autor.

Ponadto:

 • wykazuje się zainteresowaniami naukowymi w zakresie technik pomiarów georadarowych
  i pomiarów satelitarnych GNSS,
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczo-naukowych,
 • posługuje się co najmniej jednym językiem programowania,
 • wykazuje się znajomością języka angielskiego i biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 4. Odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
 6. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 7. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 8. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych w perspektywie co najmniej pięciu lat – opracowanie w formie konspektu nie powinno przekraczać 2 stron formatu A4.
 9.  Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a)  http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe.
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 12. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.).
 13. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).

 Informacje:

 • Dokumenty wymienione w pkt 6, 7 i 8 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej
  na adres: wg.dziekan@uwm.edu.pl 
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie od 18 sierpnia do 17 września 2021 roku w godz. 8.00-10.00.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację Kandydata przed Komisją Konkursową osiągnięć i planów, o których mowa w pkt 7 i 8 zgłoszenia do niniejszego konkursu.
  O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta wynosi 4870 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wg.dziekan@uwm.edu.pl