adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                                
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         ukończone studia medyczne (tytuł zawodowy lekarza);

·         specjalizacja: choroby wewnętrzne i reumatologia;

·         doświadczenie w pracy w oddziale reumatologii;

·         stopień doktora habilitowanego;

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej;

·         znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft Office;

·         predyspozycje do pracy w zespole, kultura osobista;

·         predyspozycje do pracy naukowo-badawczej;

·         co najmniej 80 pkt. MNiSW;

·         w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;

·         co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;

·         co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;

·         co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę;

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,

6.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,  

7.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,

8.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),

9.       zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),

10.    deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),

11.    deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty);

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 30.05.2021.

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 18.06.2021.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-4700 zł. brutto

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

·         Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

 

                                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.