Adiunkt dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680-5000 zł brutto
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

· stopień naukowy doktora nauk biologicznych,

· udokumentowany proces rozwoju zawodowego – ukończone kursy i szkolenia,

· udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

· doświadczenie w tworzeniu dokumentacji akredytacyjnej niezbędnej do uruchomienia kształcenia na nowym kierunku studiów,

· kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,

· doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,

· znajomość języka angielskiego,

· umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM – „baza dokumentów”),

4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,

5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

6. kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),

7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich – tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (BIP UWM – „baza dokumentów”),

9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),

10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM – „baza dokumentów”).

Informacje:

· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 29 grudnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 stycznia 2021 r.   

· Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

· Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).