Adiunkt dydaktyczny

Szkoła Zdrowia Pubicznego Collegium Medicum
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680-5000 zł brutto
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         stopień naukowy doktora nauk medycznych,

·         tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej,

·         udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 (tabela 6a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,

·         znajomość języka angielskiego,

·         umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (BIP UWM – „baza dokumentów – sprawy kadrowe”),

4.       odpis lub kserokopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,

5.       kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

6.       zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,

7.       informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich – tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (BIP UWM – „baza dokumentów – sprawy kadrowe”),

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM – „baza dokumentów – sprawy kadrowe”).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 marca 2023 r.   

·         Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.patkowska@uwm.edu.pl