Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4 680 - 4 700 zł brutto
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                   
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych;

·         doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania w naukach podstawowych ;

·         biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej;

·         doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;

·         znajomość technik badawczych: metody biologii molekularnej, hodowle komórek;

·         kierownik co najmniej 1 projektu badawczego, finansowanego ze źródeł zewnętrznych;

·         pierwsze autorstwo w co najmniej 2 publikacjach w czasopismach z listy Journal Citation Reports;

·         co najmniej 80 pkt. MNiSW;

·         w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;

·         co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;

·         co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;

·         predyspozycje do pracy w zespole, kultura osobista.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,

6.       odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

7.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,  

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

10.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),

11.    deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),

12.    deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 19.05.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 10.06.2022 r.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4.680 – 4.700 zł. brutto

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

 

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                 Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM