Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680-5100 PLN
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Literatury Polskiej

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
· ukończone studia magisterskie na kierunku filologia polska,
· stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,
· dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa, potwierdzony publikacjami, w tym co najmniej dwiema monografiami,
· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie literaturoznawstwa,
· doświadczenie edytorskie i redakcyjne,
· znajomość problematyki prawa autorskiego potwierdzoną odpowiednim certyfikatem,
· udokumentowaną aktywność organizacyjną,
· udokumentowaną aktywność w pozyskiwaniu projektów badawczych.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu) [ link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu doktora
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
· Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-5100 PLN
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 9 czerwca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2022 r.

                                                                               Dziekan Wydziału Humanistycznego

                                                                                   prof. dr hab. Mariusz Rutkowski

Link do ogłoszenia: www

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.humanistyczny@uwm.edu.pl