Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680 PLN
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w  Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 574 ze zm.).

 Kryteria kwalifikacyjne:
– stopień doktora nauk humanistycznych/społecznych  w dyscyplinie nauki o polityce i administracji lub ekonomia i finanse,
– dorobek naukowy ulokowany w dziedzinie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, finansów międzynarodowych,
– doświadczenie dydaktyczne,
– co najmniej 60 pkt. MNiSW/MEiN, w tym co najmniej 20 pkt. (przeliczone zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3b Statutu UWM)  za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
– co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list MNiSW/MEiN,
– kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu badawczego lub złożony co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę,
– gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z list ministerialnych,
– gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze,
– doświadczenie we współpracy międzynarodowej i publikowaniu za granicą.
Kandydaci powinni także aktywnie uczestniczyć w działalności naukowej i organizacyjnej środowiska akademickiego.

Wymagane dokumenty:
–  podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
– dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych/społecznych  w dyscyplinie nauki o polityce i administracji lub ekonomia i finanse,
– informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
– życiorys,
– kwestionariusz osobowy [link],
– oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link],
– zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
– informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zgodnie
z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM)  [link], 
– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta [link],
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link].

Informacje:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 574 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  4680 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 czerwca 2022 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia jego zakończenia.

 

                                                                                           Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                       dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia 27 maja 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@uwm.edu.pl