Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680-4800 PLN
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w Instytucie Filozofii

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych powinni posiadać:
· stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii klasycznej, specjalność literaturoznawstwo oraz kwalifikacje pedagogiczne;
· udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim języków klasycznych (języka starogreckiego i łacińskiego) oraz historii filozofii starożytnej, retoryki, a także przedmiotów kształtujących umiejętności autoprezentacji, argumentacji i wystąpień publicznych;
· udokumentowane doświadczenie w zakresie przekładu na język łaciński dokumentów urzędowych;
· spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych, wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
· Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 4680-4800 PLN;
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 21 czerwca 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 r.                                                                                                                

                                                                               Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                               dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

 

Link do ogłoszenia: www

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.humanistyczny@uwm.edu.pl