Adiunkt

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4.680 zł
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta

w Instytucie Sztuk Pięknych

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

-posiadać stopień naukowy doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne;

-posiadać dorobek artystyczny w zakresie projektowania graficznego,

– posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne w postaci uzyskanych międzynarodowych  nagród i grantów;

– posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych;

– posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami, na podobnym stanowisku;

– biegła znajomość języka angielskiego;

– predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, pokój 113, następujące dokumenty:

– podanie skierowane do Prorektora ds. Kształcenia,

– życiorys,

– kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (dostępny na stronie UWM, BIP, sprawy kadrowe),

– dyplom doktora sztuki

– udokumentowane osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne,

– opinię z ostatniego miejsca pracy,

– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym

w ogłoszonym konkursie,

– Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej ( tab. 6 Statutu UWM)

-zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (obowiązująca w UWM).

 

 

 

 

 

 

Ponadto:

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu

przez Rektora bez podania przyczyn.

– Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. 2021.poz.478).

– Wynagrodzenie na stanowisku adiunkta zawiera się w przedziale: ok.  4.680 zł PLN brutto.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki, ul. Szrajbera 11, p. 113,
w terminie od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 16 czerwca 2021 roku ( do godziny 12 00).

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.isp@uwm.edu.pl