Asystent

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3.205 zł
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w Instytucie Sztuk Pięknych

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

-posiadać dyplom magistra ukończenia uczelni artystycznej w dyscyplinie sztuki piękne;

-posiadać dorobek artystyczny w zakresie fotografii i filmu;

-posiadać doświadczenie na podobnym stanowisku;

– posiadać wiedzę na temat historii fotografii, stylów i kierunków we współczesnej fotografii

artystycznej;

– posiadać wiedzę o tradycyjnych technikach fotograficznych (fotografia analogowa,
techniki szlachetne);

– znajomość i umiejętność posługiwania się studyjnym sprzętem oświetleniowym (lampami
  o widmie ciągłym i wyładowczym);

– znajomość profesjonalnego sprzętu fotograficznego i jego akcesoriów;

-profesjonalna znajomość techniki i technologii fotograficznej;

– znajomość organizacji planów zdjęciowych w studio i w plenerze;

– zaawansowana znajomość gramatyki języka filmowego;

– ogólna znajomość i umiejętności w zakresie fotografii reklamowej i produktowej;

– profesjonalna znajomość programów grafiki komputerowej. Photoshop, Lightroom, After Effects;

– profesjonalna znajomość programu montażowego Adobe Premiere;

– podstawowa znajomość rysunku (praktyczna);

– umiejętność organizowania projektów artystycznych, warsztatów;

– predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, pokój 113, następujące dokumenty:

– podanie skierowane do Prorektora ds. Kształcenia

– życiorys,

– kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (dostępny na stronie UWM, BIP, sprawy kadrowe),,

– dyplom magistra sztuki,

– udokumentowane osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne,

– opinię z ostatniego miejsca pracy,

 

– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym

w ogłoszonym konkursie,

– Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej ( tab. 6 Statutu UWM)

-zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu

przez Rektora bez podania przyczyn.

– Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce
(t.j. Dz. U. 2021.poz.478)

– Wynagrodzenie na stanowisku asystenta zawiera się w przedziale: ok.  3.205 PLN brutto.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki, ul. Szrajbera 11, p. 113,
w terminie od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 16 czerwca 2021 roku ( do godziny 12 00).

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.isp@uwm.edu.pl