Asystent

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

 

DZIEKAN

WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w Instytucie Muzyki

 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

 

·         posiadać dyplom magistra ukończenia uczelni artystycznej w dyscyplinie instrumentalistyka jazzowa, w zakresie gitary elektrycznej;

·         posiadać  dorobek artystyczny w zakresie instrumentalistyki, koncerty, udział w festiwalach, konkursach, sesjach nagraniowych;

·         mieć doświadczenie w pracy dydaktycznej;

·         posiadać umiejętność organizowania projektów artystycznych, warsztatów;

mieć przygotowanie do prowadzenia przedmiotów: II instrument –  gitara elektryczna, zespół instrumentalny;
posiadać predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego
 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

·         Podanie kierowane do Prorektora ds. kształcenia  UWM w Olsztynie,

·         Życiorys,

·         Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie UWM, BIP, sprawy kadrowe),

·         Dyplom magistra sztuki;

·         Pisemne sprawozdanie z  działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,

·         Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich,

·         Informację o całokształcie dorobku artystycznego i badawczego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu,

·         Dokumenty potwierdzające wymagania kwalifikacyjne zawarte z załączniku nr 4, Uchwała nr 494 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,

·         Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,

·         Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat),

·         Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu.

·         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy  z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /j.t.Dz.U z 2021 roku, poz.478/ z późn.zm.),
Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 205 zł.
Zgłoszenia na konkurs należy składać w dziekanacie Wydziału Sztuki  ul. Szrajbera 11  p. 113, 10-007 Olsztyn, w terminie od 27.05.2021  do 25.06.2021 roku (do godziny 12.00).

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu.

 

Dziekan Wydziału Sztuki

 

prof. dr hab. szt. Benedykt Błoński

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytut.muzyki@uwm.edu.pl