Asystent badawczo-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                  
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w Katedrze Chorób Wewnętrznych

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         ukończone studia medyczne i tytuł zawodowy lekarza;

·         specjalista chorób wewnętrznych lub nefrologii;

·         doświadczenie w pracy w oddziale nefrologicznym;

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej;

·         prowadzenie pracy badawczej w obszarze nefrologii;

·         znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft;

·         umiejętność pracy w zespole, kultura osobista;

·         co najmniej 40 pkt. MNiSW;

·         co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia prawa wykonywania zawodu,

6.       odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

7.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna, 

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),

11.   deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),

12.   deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty);

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 24.09.2021. Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3300 zł. brutto.

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.