Asystent badawczo – dydaktyczny w Katedrze Urologii

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3.205 - 3.300 zł brutto
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                                                   
COLLEGIUM MEDICUM                                                               
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

w Katedrze Urologii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         ukończone studia medyczne i tytuł zawodowy lekarza;

·         specjalista urologii FEBU ze zdanym międzynarodowym europejskim egzaminem EBU;

·         co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w oddziale Urologii;

·         minimum roczne doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami anglojęzycznymi oraz polskojęzycznymi;

·         biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft;

·         co najmniej 500 pkt. MNiSW;

·         minimum 8 pkt. IF;

·         umiejętność pracy w zespole, kultura osobista.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia prawa wykonywania zawodu,

6.       odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

7.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna, 

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),

11.   deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),

12.   deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 01.09.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2022 r.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3 205 – 3 300  zł. brutto

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 574).

 

                                                                   Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                        Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.maciejewska@uwm.edu.pl