Asystent dydaktyczny

Szkoła Zdrowia Pubicznego Collegium Medicum
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Miejsce: Olsztyn
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 3.205,00 zł -3.500,00 zł brutto zł brutto
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,

·         prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

·         praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego (min. 5 lat),

·         szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego (zrealizowane lub w trakcie realizacji) lub odbyte inne formy kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek związane z dziedziną pielęgniarstwa rodzinnego,

·         udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,

·         znajomość języka angielskiego,

·         umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (BIP UWM – „baza dokumentów – sprawy kadrowe”),

4.       kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia prawa wykonywania zawodu,

6.       kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane specjalizacje, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),

7.       informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich – tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM – „baza dokumentów – sprawy kadrowe”),

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM – „baza dokumentów – sprawy kadrowe”).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 stycznia 2022 r.   

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.).   

Załączniki