asystent dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                              
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
w Katedrze Radiologii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         tytuł zawodowy i uprawnienia lekarza

·         tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii oraz certyfikowane uprawnienia z zakresu medycyny sportowej

·         umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu badań USG min. 5 lat

·         udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami oraz realizacja zajęć z USG min. 2 lata

·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktyczno-naukowej

·         znajomość języka angielskiego

·         komunikatywność

·         umiejętność pracy w zespole

autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/ rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego.
Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia prawa wykonywania zawodu,

6.       odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

7.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 19.08.2021. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 17.09.2021.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale 3205-3300 zł. brutto.

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

  Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

  Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.