Asystent dydaktyczny w Katedrze Radiologii

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3.205 - 3.300 zł brutto
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                         
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
w Katedrze Radiologii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

  • tytuł zawodowy lekarza dentysty wraz z ukończoną specjalizacją,
  • kwalifikacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej,
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami min. 2 lata,
  • odbyte staże, stypendia, szkolenia w tym szkolenia zagraniczne,
  • aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy w zespole.     

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia prawa wykonywania zawodu,

6.       odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

7.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 01.09.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2022 r.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3 205 – 3 300 zł brutto.

·         Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
bez podania przyczyny.

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

 

  Dziekan Wydziału Lekarskiego

  Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.maciejewska@uwm.edu.pl