Asystent kliniczny

Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  asystenta  klinicznego w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.).

Kryteria kwalifikacyjne:

·        tytuł zawodowy lekarza weterynarii,

·        prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

·        doświadczenie w działalności klinicznej w obszarze chorób koni.

Wykaz dokumentów:

1.      Podanie kierowane do Prorektora ds. kształcenia.

2.      Życiorys (CV).

3.      Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

4.      Odpis dyplomu ukończenia studiów.

5.      Kopia potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

6.      Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).

7.      Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

8.      Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

9.      Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy

10.   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

11.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Informacje:

·        Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 ze zm.).

·        Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta klinicznego: 3 605 PLN.

·        Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·        Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·        Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia   2 marca 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2023 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uwm.edu.pl.