asystent – pracownik dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205,00 - 3600,00
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

Ø  posiadać tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora, specjalność historia państwa i prawa,

Ø  posiadać doświadczenie zawodowe praktyczne: minimum 10 lat pracy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w administracji samorządowej,

Ø  posiadać znajomość ustroju samorządu terytorialnego, legislacji administracyjnej, tworzenia aktów prawa miejscowego,

Ø  wykazać aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,

Ø  być autorem co najmniej 1 publikacji naukowej lub popularno-naukowej,

Ø  posiadać doświadczenie w pracach redakcyjnych czasopism naukowych,

Ø  posiadać znajomość języka niemieckiego,

Ø  posiadać umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Sekretariacie Filii w Ełku pok. 4,  ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk  następujące dokumenty:

Ø  podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),

Ø  życiorys naukowy (CV),

Ø  kwestionariusz osobowy, http://bip.uwm.edu.pl/node/969

Ø  dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora,

Ø  wykaz dorobku naukowego,

Ø  informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a), http://bip.uwm.edu.pl/node/6598

Ø  opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),

Ø  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie, http://bip.uwm.edu.pl/node/969

Ø  oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),

Ø  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2), http://bip.uwm.edu.pl/node/969

Ø  inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

    Ponadto:

Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Ø  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy  z dnia 20  lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

Ø  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.205,00 zł brutto – 3.600,00 zł brutto.

Ø  Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 24-09-2021 Dokumenty należy składać w Sekretariacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23 pok. 4, 19-300 Ełk

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  27-09-2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jacek.mrozek@uwm.edu.pl