asystent – pracownik dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205,00
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

Ø  posiadać tytuł magistra prawa ze specjalizacją prawo karne,

Ø  posiadać otwarty przewód doktorski w dyscyplinie nauki prawne,

Ø  posiadać doświadczenie zawodowe praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

Ø  wykazać aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,

Ø  posiadać co najmniej 1 publikację naukową lub popularno-naukową,

Ø  posiadać znajomość języka angielskiego i niemieckiego,

Ø  posiadać umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Sekretariacie Filii w Ełku pok. 4, ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk następujące dokumenty:

Ø  podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),

Ø  życiorys naukowy (CV),

Ø  kwestionariusz osobowy, http://bip.uwm.edu.pl/node/969

Ø  dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra,

Ø  wykaz dorobku naukowego,

Ø  informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a), http://bip.uwm.edu.pl/node/6598

Ø  opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),

Ø  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie, http://bip.uwm.edu.pl/node/969

Ø  oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),

Ø  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2), http://bip.uwm.edu.pl/node/969

Ø  inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Ponadto:

Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Ø  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Ø  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.).

Ø  Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.205,00 zł brutto.

Ø  Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 23-09-2021 Dokumenty należy składać w Sekretariacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23 pok. 4, 19-300 Ełk

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  27-09-2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jacek.mrozek@uwm.edu.pl