Asystent w grupie pracownikó dydaktycznych

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 3.205 - 3.300 zł brutto
 • Dziedzina nauki: nauki medyczne

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                   
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
w Katedrze Chorób Wewnętrznych

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 •  ukończone studia medyczne i tytuł zawodowy lekarza;
 •  w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych lub nefrologii;
 • doświadczenie w pracy w oddziale nefrologicznym;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • prowadzenie pracy badawczej w obszarze nefrologii;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft;
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista;
 • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/ rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
 • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego.
   

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia prawa wykonywania zawodu,

6.       odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

7.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; tabela z wymaganiami, analiza bibliometryczna,

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

 

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 17.06.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 08.07.2022 r.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3 205 – 3 300 zł brutto.

·         Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
bez podania przyczyny.

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574).

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                             Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.maciejewska@uwm.edu.pl