Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205 PLN - 3500 PLN
  • Dziedzina nauki: pedagogika

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 w Katedrze Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.).

Kryteria kwalifikacyjne:

– tytuł zawodowy magistra filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską bądź pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

– aktywność publikacyjna, w tym co najmniej 1 artykuł z listy ministerialnej,

– udział w konferencjach naukowych, w tym co najmniej 2 wystąpienia,

– rozpoczęcie/ukończenie prac nad rozprawą doktorską,

– gotowość do ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze,

– doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi z zakresu edukacji polonistycznej/ praktyka nauczycielska w szkole (nauczyciel języka polskiego/edukacji wczesnoszkolnej).

Wymagane dokumenty:

– podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

– dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra pedagogiki lub filologii polskiej (specjalność nauczycielska),

– informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,

– życiorys,

– kwestionariusz osobowy [link],

– zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

– informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zgodnie
z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM) [link],

– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta [link],

– oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link],

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link].

Informacje:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.).

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  3205 zł – 3500 zł.

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2022 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia jego zakończenia.

 

                                                                                           Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                       dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia 31 maja 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marlena.zochowska@uwm.edu.pl