Asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3.205 - 3.300 zł brutto
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                                              

COLLEGIUM MEDICUM                                                              
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         stopień naukowy doktora nauk medycznych;

·         tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej;

·         doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami;

·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej;

·         znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

·         umiejętność pracy w zespole;

·         co najmniej 40 pkt. MNiSW;

·         co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia prawa wykonywania zawodu,

6.       odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

7.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna, 

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),

11.   deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),

12.   deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 15.07.2022 r.  Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2022 r.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3 205,00 – 3 300,00  zł. brutto

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 574).

 

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                     Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.maciejewska@uwm.edu.pl