asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: min. 3 205 zł brutto
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Kryteria kwalifikacyjne:

·        tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
·        spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.),
·        znajomość technik mikroskopii optycznej i elektronowej,
·        znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,
·        znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wykaz dokumentów:
1.      Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
2.      Życiorys (CV).
3.      Kwestionariusz osobowy. 
4.      Odpis dyplomu ukończenia studiów.
5.      Wykaz dorobku naukowego.
6.      Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
7.      Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego.
8.      Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
9.      Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.
10.    Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
11.    Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.
12.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
13.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.