Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3200-4000 PLN
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Języka Polskiego i Logopedii

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

·  Ukończone studia magisterskie z zakresu filologii polskiej
·  Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
·  Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa diachronicznego, potwierdzony publikacjami
·  Doświadczenie dydaktyczne

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu doktora
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
·  Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 3200-4000 PLN. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 18 sierpnia 2022 roku.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 września 2022 r.                                                                            

                                                            Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                             prof. dr hab. Mariusz Rutkowski

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.humanistyczny@uwm.edu.pl