Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 574, ze zm.).

 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 • ukończone studia magisterskie z zakresu prawa,
 • dorobek publikacyjny w zakresie prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń oraz aktywny udział
  w konferencjach dydaktycznych lub naukowych, lub aktywną działalność w kole naukowym, co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej ze studentami,
 • 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • ukończoną aplikację sądowo-prokuratorską lub adwokacką wraz ze zdanym egzaminem końcowym
  na odpowiednią aplikację,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegłą znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Podanie o zatrudnienie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 • Życiorys,
 • Kwestionariusz osobowy (BIP UWM),
 • Odpis dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów magisterskich z zakresu prawa,
 • Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym aplikacje,
 • Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta
  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne, (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a),
 • Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 574, ze zm.),
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (nie dotyczy pracowników UWM),
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10, w terminie do 5 września 2022 r.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 574, ze zm.).
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.205 zł.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marzena.dadasiewicz@uwm.edu.pl