Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Sztuki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: nie mniej niż 3490 zł brutto
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

o g ł a s z a  k o n k u r s

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Sztuk Pięknych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia
21 maja 2019 roku ze zm.).

Kryteria kwalifikacyjne:

·      posiadanie stopnia doktora sztuki, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

·      spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 6a (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.),

·      posiadanie dorobku artystycznego w zakresie grafiki warsztatowej i projektowania 3D,

·      posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu przedmiotów: projektowanie i druk 3D, zarządzanie dorobkiem artystycznym, grafika warsztatowa,

·      posiadanie wiedzy z zakresów technologii informacyjnych w sztuce,

·      znajomość i umiejętność posługiwania się drukarkami 3D (filamentowe i żywicowe),

·      znajomość oprogramowania do projektowania 3D,

·      profesjonalna znajomość techniki i technologii obróbki druku 3D,

·      znajomość technik graficznych,

·      znajomość języka angielskiego,

·      bardzo dobra znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

·      profesjonalna znajomość programów grafiki komputerowej m.in. Photoshop, Blender, CorelDraw,

·      umiejętność organizowania projektów artystycznych, warsztatów,

·      predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego.

 

Wykaz dokumentów:

·      podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

·      życiorys (CV),

·      kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie BIP UWM, baza dokumentów – sprawy kadrowe),

·      xero dyplomu uzyskania stopnia doktora w dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

·      pisemna informacja o dorobku artystycznym (naukowym), dydaktycznym i organizacyjnym,

·      informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich – zgodnie z załącznikiem 4, tab. 6a Statutu UWM (dostępny na stronie BIP UWM, statut UWM),

·      dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2, a w przypadku cudzoziemców – polskiego,

·      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia),

·      oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty) oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty) (dostępne na stronie BIP UWM, baza dokumentów – pozostałe sprawy),

·      oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U.  z 2022 poz. 574, ze zm.),

·      oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t. j. Dz. U.  z 2022 poz. 574, ze zm.),

·      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (dostępne na stronie BIP UWM, baza dokumentów – sprawy kadrowe),

·      zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dostępne BIP UWM – sprawy kadrowe ).

 

Informacje:

·      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U.  z 2022 poz. 574, ze zm.),

·      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,

·      niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,

·      wynagrodzenie dla stanowiska asystenta nie niższe niż 3490 zł brutto,

·      konkurs ma charakter jednoetapowy (na podstawie przesłanych dokumentów),

·      zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Szrajbera 11, p. 113,
w terminie od dnia 30 grudnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku ( do godziny 12:00),

·      rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.02.2023 r.

 

 

Dziekan Wydziału Sztuki

prof. dr hab. szt. Benedykt Błoński

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.stasiak@uwm.edu.pl